Glutamate Assay Kit-WST

Glutamate Assay Kit-WST

การวิเคราะห์ระบบตอบสนอง วัฏจักรเครบส์ (Tricarboxylic acid cycle – TCA cycle) และวิถีเพนโตสฟอสเฟต (Pentose phosphate pathway) ซึ่งเป็นระบบเมแทบอลิซึมภายในเซลล์ เป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการทำความเข้าใจถึงสภาวะของเซลล์ และได้รับการยอมรับนำมาใช้ประเมินพลังงานและผลผลิตจากการเมแทบอลิซึมของกลูโคส กรดแลคติก และ NAD(P)*/NAD(P)H ฯลฯ

ติดต่อสอบถาม
โค้ดผลิตภัณฑ์ ชื่อผลิตภัณฑ์ ปริมาณความจุ SDS / Protocol
G269 Glutamate Assay Kit-WST 100 tests SDSProtocol

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

การตรวจวัดเมแทบอลิซึมภายในเซลล์ (กรดกลูตามิก)

Glutamate is an important neurotransmitter that contributes to the biosynthesis of protein and glutathione. An excess of glutamate is considered to be a cause of neurodegenerative disorders, including Alzheimer’s disease. A recent study showed that an iron-dependent cell death called “ferroptosis” is induced by inhibition of cystine/glutamate antiporter (xCT) responsible for cystine uptake and glutamate release. As such, cancer research which targets xCT has also been conducted in recent years.
Our Glutamate Assay Kit-WST is designed to quantify glutamate as a metabolite. This kit allows you to quantify glutamate present in culture medium or intracellular glutamate by WST reduction reaction. The lowest concentration of glutamate which can be quantified is 5 μmol/l. This kit can be used with 96-well microplates, which makes it possible to analyze multiple specimens.

Technical info


The kit is used to detect Glutamate in cell culture medium by measuring the absorbance of WST formazan produced according to quantities of glutamate. The kit includes a “Glutamate Standard” which can be used to quantify the concentration of lactate found within samples by creating standard curve.Simple Assay Procedure


Procedures are so easy that you simply incubate the plate after the addition of culture supernatant or tissue/cell lysates prior to adding a reagent.Standard Curve


Standard curve can be prepared by using Glutamate Standard included in the kit. The concentration of Glutamate can be measured. The concentration of lactate can be evaluated by diluting the samples if the concentration is over 0.5 mmol/l.Example of Measurements of Glutamine/Glutamate level

Example of Measurements of Glutamine/Glutamate level in Ferroptosis research


It is known that an iron-dependent cell death called “ferroptosis” is induced when xCT is inhibited by elastin treatment. The amounts of glutamate release and intracellular glutathione were measured by using the elastin-treated A549 cells. As a result, the amount of glutamate release was decreased in the elastin-treated A549 cells, and the amount of intracellular glutathione was decreased by inhibiting cystine uptake.

เอกสารอ้างอิง