สารทดลองทางชีววิทยาของเซลล์ ผลิตภัณฑ์สารย้อมสีเรืองแสง

หน้าหลัก ชีววิทยาศาสตร์ สารทดลองทางชีววิทยาของเซลล์ ผลิตภัณฑ์สารย้อมสีเรืองแสง

สารทดลองทางชีววิทยาของเซลล์ ผลิตภัณฑ์สารย้อมสีเรืองแสง

G0406 / Goat Anti-Mouse IgG FITC Conjugate (เรืองแสงสีเขียว)
G0453 / Goat Anti-Mouse IgM FITC Conjugate (เรืองแสงสีเขียว)
G0452 / Goat Anti-Rabbit IgG FITC Conjugate (เรืองแสงสีเขียว)

S0966 / Streptavidin FITC Conjugate (เรืองแสงสีเขียว)

G0569 / Goat Anti-Mouse IgG R-PE Conjugate (เรืองแสงสีแดง)
G0577 / Goat Anti-Rabbit IgG R-PE Conjugate (เรืองแสงสีแดง)

T3885 / Streptavidin R-PE Conjugate (เรืองแสงสีแดง)

G0505 / Goat Anti-Mouse IgG DTBTA-Eu3+ Conjugate (เรืองแสงสีแดง)
G0506 / Goat Anti-Rabbit IgG DTBTA-Eu3+ Conjugate (เรืองแสงสีแดง)

S0993 / Streptavidin DTBTA-Eu3+ Conjugate (เรืองแสงสีแดง)
A2412 / DAPI·2HC (เรืองแสงสีน้ำเงิน)
H1343 / Bisbenzimide H 33258 Hydrate (เรืองแสงสีน้ำเงิน)

ติดต่อสอบถาม
โค้ดผลิตภัณฑ์ ชื่อผลิตภัณฑ์ ปริมาณความจุ SDS / Protocol
G0406 Goat Anti-Mouse IgG FITC Conjugate (เรืองแสงสีเขียว) 1 vial SDSProtocol
G0453 Goat Anti-Mouse IgM FITC Conjugate (เรืองแสงสีเขียว) 1 vial SDSProtocol
G0452 Goat Anti-Rabbit IgG FITC Conjugate (เรืองแสงสีเขียว) 1 vial SDSProtocol
S0966 Streptavidin FITC Conjugate (เรืองแสงสีเขียว) 1 vial SDSProtocol
G0569 Goat Anti-Mouse IgG R-PE Conjugate (เรืองแสงสีแดง) 1 vial SDSProtocol
G0577 Goat Anti-Rabbit IgG R-PE Conjugate (เรืองแสงสีแดง) 1 vial SDSProtocol
T3885 Streptavidin R-PE Conjugate (เรืองแสงสีแดง) 1 vial SDSProtocol
G0505 Goat Anti-Mouse IgG DTBTA-Eu3+ Conjugate (เรืองแสงสีแดง) 1 vial SDSProtocol
G0506 Goat Anti-Rabbit IgG DTBTA-Eu3+ Conjugate (เรืองแสงสีแดง) 1 vial SDSProtocol
S0993 Streptavidin DTBTA-Eu3+ Conjugate (เรืองแสงสีแดง) 1 vial SDSProtocol
A2412 DAPI·2HC (เรืองแสงสีน้ำเงิน) 5mg SDSProtocol
H1343 Bisbenzimide H 33258 Hydrate (เรืองแสงสีน้ำเงิน) 25mg SDSProtocol

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

สารทดลองทางชีววิทยาของเซลล์ ผลิตภัณฑ์สารย้อมสีเรืองแสง

ApplicationsThe HeLa cells

(A) The HeLa cells were incubated with properly diluted primary antibody (Mouse Anti α-Tubulin IgG) and were further incubated with Goat Anti-Mouse IgG Biotin Conjugate [G0387] and Streptavidin FITC Conjugate [S0966] ( green fluorescence ). And then the nuclei was stained with DAPI·2HCl [A2412] ( blue fluorescence ) .
(Laser Scanning Microscope: Olympus FLUOVIEW FV 3000)


The nuclei of HeLa cells

(B) The nuclei of HeLa cells was stained with Bisbenzimide H 33258 [H1343] ( blue fluorescence ). α-Tubulin was stained with anti-α-tubulin antibody and Goat Anti-Mouse IgG Biotin Conjugate [G0387] and Streptavidin R-PE Conjugate [T3885] ( red fluorescence ). Mitochondria was stained with primary antibody and Goat Anti-Rabbit IgG FITC Conjugate [G0452] ( green fluorescence )**
(Laser Scanning Microscope: Olympus FLUOVIEW FV 3000)


The HeLa cells
(C) The HeLa cells were incubated with Mouse Anti-CD9 Antibody (red line) or Mouse IgG2aκ isotype control (black line). Subsequently, both were stained with Goat Anti-Mouse IgG Biotin Conjugate [G0387] and Streptavidin R-PE Conjugate [T3885].
(Flow cytometer: Sysmex RF-500)

**Please refer to the product page for staining procedure.
R-PE/FITC-labeled anti-Mouse IgG or anti-Rabbit IgG antibodies and streptavidins can be used for fluorescence immunostaining and flow cytometry.

เอกสารอ้างอิง

Not available