N,N-ไดเมทิลฟอร์มาไมด์

N,N-ไดเมทิลฟอร์มาไมด์

SDS แคตตาล็อก (PDF)
โค้ดผลิตภัณฑ์ ปริมาณความจุ Content Chemical Formula Molecular Weight CAS No.
LBG-24931 1L 99.50% HCON(CH3)2 73.09 68-12-2