ฟลูออโรเอทิลีนคาร์บอเนต

ฟลูออโรเอทิลีนคาร์บอเนต

SDS แคตตาล็อก (PDF)
โค้ดผลิตภัณฑ์ ปริมาณความจุ Content Chemical Formula Molecular Weight CAS No.
LBG-32054 50g 99.50% C3H3FO3 106.05 114435-02-8