เฮกซาฟลูออโรเบนซีน

เฮกซาฟลูออโรเบนซีน

SDS แคตตาล็อก (PDF)
โค้ดผลิตภัณฑ์ ปริมาณความจุ Content Chemical Formula Molecular Weight CAS No.
LBG-36592 25g 99% C6F6 186.05 392-56-3