เมทิล 2,2,2-ไตรฟลูออโรเอทิล คาร์บอเนต

หน้าหลัก เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ลิเธียม เมทิล 2,2,2-ไตรฟลูออโรเอทิล คาร์บอเนต

เมทิล 2,2,2-ไตรฟลูออโรเอทิล คาร์บอเนต

SDS แคตตาล็อก (PDF)
โค้ดผลิตภัณฑ์ ปริมาณความจุ Content Chemical Formula Molecular Weight CAS No.
LBG-80492 25g 99% C4H5F3O3 158.08 156783-95-8