นโยบายความเป็นส่วนตัว

หน้าแรก นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายด้านข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้รับบริการและลูกค้าของบริษัท

นโยบายด้านข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท นากาเซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ให้ความตระหนักถึงสิทธิส่วนบุคคลของข้อมูลผู้ใช้บริการทุกท่าน และจะควบคุมอย่างยิ่งยวดให้ผู้ใช้บริการและลูกค้าของบริษัท ได้รับความคุ้มครองและปลอดภัยอย่างที่สุดต่อข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการและลูกค้าทุกท่าน ดังต่อไปนี้

การรวบรวมและรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการทุกท่าน จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานด้านธุรกิจของบริษัท อย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการอย่างถูกต้องสมบูรณ์ และประโยชน์ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยของผู้ใช้บริการอย่างเต็มที่
หากผู้บริการเลือกที่จะให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการให้บริการหรือเพื่อความจำเป็นทางธุรกิจ อาทิเช่น ชื่อนามสกุล ที่อยู่ ที่อยู่จดหมายอิเลคทรอนิคส์ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร หมายเลขบัตรประจำตัว รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ของท่านแก่บริษัทแล้วนั้น บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ตามมาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลของผู้ใช้บริการและลูกค้า จะถูกเก็บรักษาไว้ตลอดระยะเวลาที่ท่านยังคงมีการใช้บริการหรือติดต่อด้านธุรกิจกับทางบริษัท หรือตามที่กฎหมายกำหนด และข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะถูกทำลายเมื่อสิ้นสุดการให้บริการหรือสิ้นสุดการดำเนินธุรกิจร่วมกัน หรือผู้ใช้บริการหรือลูกค้าร้องขอให้ทำลายข้อมูลเหล่านั้น

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อีกทั้งยังเคารพสิทธิส่วนบุคคลในข้อมูลของท่าน โดยบริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้มีการเปิดเผยข้อมูลของท่าน นอกจากพนักงานผู้ที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ และบุคคลที่สาม ที่ได้รับอนุญาตจากท่านให้เข้าถึงข้อมูลของท่าน ตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลของท่านไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากท่านก่อน นอกจากนี้บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สามหรือบุคคลภายนอกอื่นใด เว้นแต่

  • บริษัทฯ ได้รับความยินยอม หรือได้รับมอบอำนาจ หรือได้รับการร้องขอจากท่านให้สามารถเปิดเผยข้อมูลได้
  • การให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อช่วยให้การให้บริการที่ท่านประสงค์สามารถดำเนินไปได้
  • การเปิดเผยข้อมูลนั้นๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2564
นายเคนอิชิ คุริโมโตะ
กรรมการผู้จัดการ

สอบถาม

NAGASE THAILAND
No.952 Ramaland Building 14F, Rama 4 Rd.
Kwaeng Suriyawongse, Khet Bangrak, Bangkok 10500 Thailand
TEL: 02-825-7000
Email: info@nagase.co.th